Categories
Категория

ПРОЕКТИ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *