Портфолио на педагогическите специалисти

Последвайте ни

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКААНТОН ДРАГОЕВ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИМАРГАРИТА ТАУШАНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАНАДЯ НЕШЕВА
ЯНИЦА МАВРИКОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКИНЖ. ЖУЛИЕТА МАВРЕВСКА
ВЕСЕЛА ЯНЧОВСКА
РУСКИ ЕЗИККРИСТИНА ПЕТРОВА
МАТЕМАТИКААННА ХИНЧЕВА
РУМЯНА ЯНЧЕВА
ФИЗИКА И ХИМИЯИЛИЯНА ВЕЛИКОВСКА
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИРУМЯНА РАЗМИРСКА
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕГАЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА
ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕПЕТЪР ХАДЖИЕВ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТЛАЗАР ИВАНОВ
БЛАГОЙ МАНОВ

ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКАинж. ЛИДИЯ КИТАНОВА
УЧЕБНА ПРАКТИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
инж. ПАВЕЛ ЦЪРВАРИШКИ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКАинж. ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА инж. ГЕОРГИ НЕШЕВ
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКАинж. КАТЯ ГЪЛЪБОВА
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА инж. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА ПАВЕЛ ГЮРОВ
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА ИВАН СОТИРОВ
МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУинж. АНДОН ТРАМПОВ
МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ АНГЕЛ ДЕНИНСКИ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ДИМИТРИНА АНДРЕЕВА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКАЗДРАВКА СОКОЛОВА