ПОРТФОЛИО на педагогическите специалисти

Последвайте ни

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКААНТОН ДРАГОЕВ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИМАРГАРИТА ТАУШАНОВА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАНАДЯ НЕШЕВА
ЯНИЦА МАВРИКОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКВЕСЕЛА ЯНЧОВСКА
РУСКИ ЕЗИККРИСТИНА ПЕТРОВА
МАТЕМАТИКААННА ХИНЧЕВА
РУМЯНА ЯНЧЕВА
ФИЗИКА И ХИМИЯИЛИЯНА ВЕЛИКОВСКА
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИРУМЯНА РАЗМИРСКА
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕГАЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТЛАЗАР ИВАНОВ
БЛАГОЙ МАНОВ

ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКАинж. ЛИДИЯ КИТАНОВА
УЧЕБНА ПРАКТИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
инж. ПАВЕЛ ЦЪРВАРИШКИ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКАинж. ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА инж. ГЕОРГИ НЕШЕВ
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКАинж. КАТЯ ГЪЛЪБОВА
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА инж. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ
АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА ИВАН СОТИРОВ
МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУинж. АНДОН ТРАМПОВ
МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ АНГЕЛ ДЕНИНСКИ