Categories
Категория

ПРОЕКТИ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Categories
Категория

ТРАДИЦИЯ и КУЛТУРА

С мисия във Франция и Португалия bnr.bg

Sharing Our Cultural, Historic and Artistic Heritage – SOCHAH

Споделяне на нашето културно, историческо и художествено наследство – SOCHAH
ТРАДИЦИЯТА и КУЛТУРАТА играят важна жизненоважна роля в историята на една страна, тъй като отразяват нашите традиционни ценности и наследство.

Европа се нуждае от по-сплотени и приобщаващи общества, които позволяват на гражданите да играят активна роля в нашия общ демократичен живот, ние сме наясно, че културното наследство играе голяма роля в такъв процес.

В ерата на глобализацията културното наследство ни помага да помним нашето културно многообразие и неговото разбиране развива взаимно уважение и подновен диалог между различните култури.